+421 940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00

Podmienky reklamácie tovaru

 

V prípade, že sa rozhodnete reklamovať dodaný tovar, použite reklamačný formulár:TU

 

Ako správne reklamovať tovar?

Ako si uplatniť nárok? Túto otázku si položil každý, kto dostal nekompletný alebo poškodený tovar. Na internete môžeme nájsť množstvo vzorov, formulárov a zákonov, ktoré stanovujú lehoty na vybavenie sťažností a informácie o ochrane spotrebiteľa. Každý internetový obchod má zároveň vo svojich obchodných podmienkach reklamačný poriadok, ktorý je každý zákazník povinný prečítať si pred zadaním objednávky. Postup podávania sťažností je však zvyčajne veľmi zdĺhavý, preto sme pripravili jeho zjednodušenú verziu v niekoľkých základných krokoch, ktoré sú dôležité pre podanie sťažnosti. Článok obsahuje aj kapitolu o kontrole pred montážou, ktorá pozostáva z 3 jednoduchých krokov.

 

Kapitola 1. Postup podávania sťažností v základných bodoch:

1. kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. Ak je vonkajší obal poškodený, je potrebné spísať s kuriérom na mieste protokol o poškodení alebo tovar jednoducho neprijať. Ak napriek všetkému poškodený balík prevezmete a nikoho neinformujete, naopak, poškodenie nahlásite neskôr, je logické, že bude veľmi ťažké dokázať, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru. V podmienkach e-shopu sa tiež uvádza, že poškodenie je potrebné okamžite nahlásiť. Tieto podmienky ste potvrdili svojím podpisom.

2. na zrkadlá, sklo a keramiku sa záruka nevzťahuje, je potrebné ich skontrolovať pri prevzatí tovaru. Každý kuriér je povinný počkať na zákazníka, aby mohol na jeho žiadosť skontrolovať krehký tovar. V opačnom prípade, ak neskôr nahlásite rozbité zrkadlo, bude ťažké dokázať, že sa rozbilo už počas prepravy a nie vašou vinou (napríklad pri manipulácii, skladovaní balíkov alebo pri preprave do vašej izby).Ponúkané produkty môžu mať toleranciu v uvedených rozmeroch v, š, h o veľkosti 5%, týka sa to čalúneného aj tvrdého nábytku.

3. ak je tovar chybný, zákazník má právo uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom. Žiaľ, sťažnosť nie je možné nahlásiť telefonicky.

4. kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak právo kupujúceho voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady zaniká. Poškodený diel je potrebné reklamovať pred montážou, najlepšie poslať fotografiu ihneď po vybalení tovaru.

5. kupujúci je povinný presne uviesť druh a rozsah vád tovaru. To znamená, že musíte napísať označenie dielov z montážneho návodu, ktoré reklamujete (najlepšie ich označte v montážnom pláne, odfoťte mobilným telefónom a pošlite na reklamačný mail). Ak uvediete, že máte poškodený "malý tanier" alebo "ľavý", predajca nemôže vedieť, o ktorý diel ide. Preto je potrebné dodržiavať pokyny na inštaláciu. Je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu poškodených alebo nesprávnych dielov.

6. konanie o sťažnosti, t. j. 30-dňová lehota, sa začína dňom, keď sú splnené tieto podmienky:

a) doručenie sťažnosti / písomne, e-mailom

b) zaslanie fotodokumentácie a označených dielov v montážnom pláne

7. ak ide o odstrániteľnú vadu, reklamácia sa vybaví v závislosti od rozhodnutia predávajúceho nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

b) predávajúci vymení chybný tovar

8. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu opakovane sa vyskytujúcu odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, predávajúci v závislosti od rozhodnutia kupujúceho vybaví reklamáciu týmto spôsobom:

(a) výmena tovaru za iný funkčný tovar

b) v prípade, že predávajúci nemôže vymeniť tovar za iný tovar, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar. Na účely reklamácie sa výskyt jednej opakovanej chyby viac ako dvakrát považuje za opakovanú opraviteľnú chybu. Na účely reklamácie sa výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb v rovnakom čase považuje za viacero rôznych odstrániteľných chýb.

9. predávajúci rozhodne o reklamácii spravidla do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo pri výrobe nového dielu či objednaní novej súčiastky, ak sa so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

10. Prípadný rozdiel v odtieni farieb obrázkov na internete a skutočných farieb v reálnom živote môže byť spôsobený nastavením monitora alebo prevodom do elektronickej podoby. Môže byť spôsobený aj vplyvom rôznych svetelných podmienok pri fotografovaní a reálnym posúdením farieb pri doručení, preto sa nepovažuje za dôvod na reklamáciu, pretože nemáme možnosť tieto vplyvy ovplyvniť ani reálne posúdiť (klient môže využiť vrátenie v zákonnej lehote).

11. právo uplatniť záruku zaniká:

- nepredloženie dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záruky

- neoznámenie zjavných vád pri prevzatí tovaru

- uplynutie záručnej doby tovaru

- mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim

- používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu z hľadiska vlhkosti, teploty, chemických a mechanických vplyvov

- nesprávna manipulácia, prevádzka alebo zanedbávanie tovaru

- poškodenie tovaru nadmerným zaťažením, prevádzkou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike

- poškodenie tovaru v dôsledku neodvrátiteľných a/alebo nepredvídateľných udalostí

- poškodenie tovaru náhodným zničením a náhodným znehodnotením

- neodborný zásah, poškodenie počas prepravy, poškodenie počas montáže, poškodenie vodou, požiarom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo inou vyššou mocou

- manipulácia s tovarom neoprávnenej osoby.

 

 

Kapitola 2. Kontrola pred inštaláciou v 2 krokoch:

1. Kontrola balíka

Počet balíkov sa musí skontrolovať pri doručení. Ako príklad je uvedená "Petrova tabuľka", ktorá sa skladá z dvoch balíkov - 1/2 a 2/2 . Ak zistíte, že niektorý z balíkov chýba alebo je na štítku balíka iná farba, mali by ste okamžite kontaktovať predajcu.

 

2. Kontrola dielov

Po rozbalení balíkov je potrebné skontrolovať počet dosiek podľa návodu na montáž.

a) Ak niektorý z dielov chýba, chýbajúci diel musí byť označený v návode na montáž a musí byť vyhotovená fotodokumentácia

b) Ak je niektorý z dielov poškodený, je potrebné urobiť fotodokumentáciu poškodeného dielu + označiť poškodený diel v návode na montáž.

Fotografie by sa mali posielať na adresu sťažnosti.

c) Ak počas kontroly montážnej súpravy zistíte, že chýbajú niektoré skrutky, kolíky, úchyty alebo závesy, musíte chýbajúce časti označiť v návode na montáž a zaslať fotodokumentáciu e-mailom na reklamačné oddelenie.

  

 

Kapitola 3. Podanie žiadosti

Ak ste vykonali základnú dvojfázovú kontrolu a všetko je v poriadku, môžete začať montáž. V prípade, že začnete montáž aj napriek tomu, že sú niektoré diely poškodené, výrobca môže poškodenie klasifikovať ako mechanické! To znamená, že k nej mohlo dôjsť počas inštalácie výrobku a reklamácia môže byť zamietnutá napriek dvojročnej záručnej lehote. Výmenu dielu si preto budete musieť zaplatiť na vlastné náklady. V prípade skla, zrkadiel a keramiky sa kontrola musí vykonať za prítomnosti vodiča. Ak sa poškodenie sklenených častí zistí neskôr, reklamáciu nie je možné uplatniť.

Ak spolu s reklamáciou nie je zaslaná potrebná fotodokumentácia, nemôžeme začať reklamačné konanie. Reklamačná lehota začína plynúť odo dňa odoslania všetkých potrebných podkladov k reklamácii, potom je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní, ak sa s klientom nedohodne dlhšia lehota.

 

Osobitné ustanovenia o mimosúdnom riešení sporov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi

1. Opatrenia uvedené v čl. 12.2 až 12.5 sa uplatňuje v prípadoch, keď je kupujúci spotrebiteľom.

2. V súlade s § 20d zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie sporu s predávajúcim. Príslušným správnym orgánom na riešenie takýchto sporov je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie konania Českej obchodnej inšpekcii do 1 roka odo dňa, keď svoje právo, ktoré je predmetom sporu, uplatnil u predávajúceho po prvýkrát. Spotrebiteľ môže ukončiť účasť na mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov v ktorejkoľvek fáze.

4. Začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nemá vplyv na právo strán sporu domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov súdnou cestou.

5. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov nie je spoplatnené. Náklady na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov znášajú samotné strany.

6. Podrobnejšie pravidlá upravujúce mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sú k dispozícii na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

7 Platforma na riešenie sporov online sa nachádza na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr možno použiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim na základe kúpnej zmluvy

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte viz Kontaktné údaje