940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00
940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00

GDPR a Cookies

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa narábania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 • ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

  1. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú hlavne (avšak nielen výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie obdobné informácie.
  1. Čím sa riadime pri narábaní s osobnými údajmi?

Pri narábaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, hlavne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „nariadenie“) a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 • ZÍSKÁVÁNIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete hlavne pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

  1. Na akom základe a pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje?
 • Osobné údaje zadané pri dopyte (hlavne prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (hlavne evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov apod.) a na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia užívateľského účtu.
 • Vašu e-mailovou adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných správ týkajúcich sa nášho tovaru obdobného tomu, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných správ môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, hlavne pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných správ a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 16 rokov, je potreba, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Ak súhlasíte s predaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, predošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ich potom môže použiť k získaniu nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Predané osobné údaje budú držané iba po dobu nutnú k tomuto použitiu.
 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame hlavne pre účely robenia užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy chovania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje k inému účelu, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

  1. Po akú dlhú dobu údaje využívame?

 

Osobné údaje zadané v rámci dopytu a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných správ a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktorý vám bol poskytnutý.

 

 • VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI
  1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu (tzn. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných správ – spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodnú správu (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov prevádzaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

  1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či prevádzame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a hlavne k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a predaním týchto ďalších kópií.

  1. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tzn. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

  1. Právo vzniesť námietku proti spracovávaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame pre účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

  1. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobní údaje boli spracovávané protiprávne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

  1. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie protiprávne a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobní údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme len oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vašim súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

  1. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich predanie inému správcovi osobných údajov.

  1. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak ale s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, hlavne na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa hlavne vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenskú republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozerajúci úrad v tomto členskom štáte.

 • SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadení.

V rozsahu, ktorý je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje postupovať aj ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám povieme tiež na základe vášho dotazu. Vaše osobné údaje nebudú postupované do štátov mimo Európsku úniu, iba ak to bude nutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto postupovania stanovenými nariadením.

Vaše osobné údaje spracováva hlavne:

 • BINARGON s.r.o;
 • Google LLC.
  1. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 • SÚBORY COOKIES
  1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

  1. Aké cookies a pre aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhraní, sú nasledujúce:

  • cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;
   • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijak vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
   • výkonnostné cookies – slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní apod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;
  • cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
 • funkčné cookies – slúžia k personalizácii obsahu prostredníctvom zapamätávania prihlasovacích údajov, geolokácie apod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
 • cielené a reklamné cookies – slúžia k zobrazovaniu cielených reklám na webovom rozhraní i mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.
  1. Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), Heureka SK a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.