+421 940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00

GDPR a súbory cookie

Súkromie je pre nás veľmi dôležité. Pozorne si prečítajte tieto zásady, pretože obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čo sú to osobné údaje?
Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobné údaje sú predovšetkým (ale nie výlučne):

Identifikačné údaje, ako napríklad meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie údaje do používateľského účtu;
kontaktné údaje, ako napríklad adresa bydliska (alebo adresa na doručovanie), telefónne číslo, e-mailová adresa;
ďalšie informácie, ako napríklad informácie získané prostredníctvom súborov cookie, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu a iné podobné informácie.
Čím sa riadi naše zaobchádzanie s osobnými údajmi?
Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnymi predpismi Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie") a zákon č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZBER A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?
Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vypĺňaní objednávky (alebo v kontaktnom formulári) alebo pri vytváraní používateľského účtu.Ak sa vaše osobné údaje zmenia, informujte nás o tom.

Okrem toho sa pri návšteve a používaní webového rozhrania môžu zhromažďovať a ukladať niektoré osobné údaje prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v časti 5 týchto zásad.

Na akom základe a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri zadávaní dopytu (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru, môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na základe a na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, t. j. na účely dodania tovaru. Tieto údaje môžeme spracúvať aj na základe a na účely plnenia našich zákonných povinností (najmä registračných povinností, archivácie daňových dokladov atď.) a na základe nášho oprávneného záujmu chrániť naše právne nároky.
Osobné údaje zadané pri vytváraní používateľského účtu môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na účely plnenia zmluvy a výlučne na účely umožnenia prístupu, správy a riadenia používateľského účtu.
Na základe nášho oprávneného záujmu sme oprávnení používať vašu e-mailovú adresu bez vášho výslovného súhlasu na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktorý ste si u nás objednali. Príjem obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
Ak nám udelíte súhlas potvrdením vo webovom rozhraní, môžeme spracúvať vaše osobné údaje zadané vo webovom rozhraní, najmä keď dokončíte objednávku alebo si vytvoríte používateľský účet, na účely zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu alebo na iné účely, na ktoré ste nám dali výslovný súhlas. Ak máte menej ako 16 rokov, musí vám dať súhlas váš zákonný zástupca. V prípade pochybností vás môžeme požiadať o potvrdenie vášho veku.
Ak súhlasíte s predajom vašich osobných údajov za účelom vyhodnotenia vášho nákupu, informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou zašleme spoločnosti Seznam.cz. Potom ich môžu použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Predané osobné údaje sa budú uchovávať len počas obdobia potrebného na toto použitie.
Osobné údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie spracúvame na základe vášho súhlasu (ktorý udelíte príslušným nastavením prehliadača). Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie používame predovšetkým na účely poskytovania podpory používateľom, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.
Vaše osobné údaje môžeme použiť na iný účel, než na ktorý boli zhromaždené, len s vaším súhlasom.

Ako dlho budeme údaje používať?
 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci procesu dopytu a objednávky alebo v rámci procesu registrácie, používame len tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvy a plnenie našich zákonných povinností alebo na ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov alebo ak vašu e-mailovú adresu použijeme na zasielanie obchodných oznámení a/alebo na monitorovanie a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, údaje sa budú používať počas trvania webového rozhrania, na ktorom vám budeme ponúkať tovar podobný tomu, ktorý vám bol poskytnutý.

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
Ak vaše osobné údaje spracúvame len na základe vášho súhlasu (t. j. bez akéhokoľvek iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:

e-mailom zaslaným na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
telefonicky na naše kontaktné telefónne číslo;
písomne listom zaslaným na našu doručovaciu adresu;
v prípade obchodných oznámení spôsobom uvedeným v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo iným spôsobom).
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré boli zaslané do času odvolania súhlasu so spracovaním.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo sa nás opýtať, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak spracúvame vaše údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom, najmä k nasledujúcim informáciám:

účel spracúvania;
kategórie spracúvaných osobných údajov;
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú;
obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať.
Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady na vyhotovenie a predaj týchto ďalších kópií.

Právo na opravu
Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o ich okamžitú opravu, t. j. oprava nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu vrátane automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo spracúvali;
ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním;
ste namietali proti spracúvaniu osobných údajov;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:

Namietate proti presnosti vašich osobných údajov;
spracúvanie je nezákonné a namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
namietate proti spracúvaniu.
Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje len uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, obmedzenie trvá po dobu potrebnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzí z dôvodu popretia presnosti údajov, obmedzenie trvá po dobu potrebnú na overenie presnosti údajov.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich inému správcovi údajov.

Ako môžete uplatniť svoje práva?
Svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a opatrenia vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje. Ak však nie ste so spracovaním spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), ktorý dohliada na ochranu osobných údajov. Tým nie je dotknuté vaše právo podať sťažnosť priamo na Úrade na ochranu osobných údajov.

Najmä ak sa vaše bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo územia Slovenskej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán v tomto členskom štáte.

SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kto spracúva vaše osobné údaje?
Sme prevádzkovateľom údajov v zmysle nariadenia.

 

V rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo iných záväzkov sme oprávnení odovzdať vaše osobné údaje iným osobám, napríklad dopravcom alebo iným osobám, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy alebo našich záväzkov. V prípade potreby môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Taktiež vám povieme, kto konkrétne spracúva vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti. Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do krajín mimo Európskej únie, pokiaľ to nebude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami pre takýto prenos stanovenými v nariadení.

Vaše osobné údaje spracúvajú najmä:

BINARGON s.r.o;
Google LLC.
Ako spracúvame osobné údaje?
Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

COOKIES
Čo sú to súbory cookie?
Súbory cookie sú textové súbory uložené v počítači alebo inom elektronickom zariadení každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky súbory cookie zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom webovom prehliadači.

Upozorňujeme, že ak odmietnete používanie súborov cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie webového rozhrania.

Aké súbory cookie používa webové rozhranie a na aké účely?
Webové rozhranie používa reláciu (dočasné) súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú, keď prestanete prehľadávať webové rozhranie. Používa aj trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Webové rozhranie používa tieto súbory cookie:

Súbory cookie prvej strany - tieto súbory cookie sú spojené s doménou našej webovej stránky; ide o základné súbory cookie a výkonnostné súbory cookie, ktoré môžu byť dočasné alebo trvalé;
Základné súbory cookie - umožňujú pohyb po webovom rozhraní a používanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nie sú osobnými údajmi;
výkonnostné súbory cookie - slúžia na analýzu toho, ako používate webové rozhranie (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní atď.); údaje zhromaždené týmito súbormi cookie sú anonymné;
súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sú priradené inej doméne, ako je doména našej webovej stránky, aj keď ste na našej webovej stránke; tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať našu webovú stránku a zobrazovať vám reklamu na mieru; ide o funkčné súbory cookie a súbory cookie na cielenie a reklamu;
funkčné súbory cookie - používajú sa na prispôsobenie obsahu zapamätaním si prihlasovacích údajov, zemepisnej polohy atď.; môžu sa používať na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov;
cielenie a reklamné súbory cookie - používajú sa na zobrazovanie cielenej reklamy na webovom rozhraní aj mimo neho; môžu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje. Informácie o vašom používaní našich webových stránok môžeme zdieľať aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy.
Používané služby, ktoré pracujú so súbormi cookie
Webové rozhranie využíva službu Google Analytics a prípadne ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC ("Google"), Heureka SK a Sklik poskytované spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookie.

Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré od nás dostáva, a ako toto spracovanie upraviť alebo zakázať, môžete to zistiť kliknutím na nasledujúce prepojenie: Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov.